ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาขนาดเล็กเป็นโรงเรียนประจำตำบลบงเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ที่ 2 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 ในพื้นที่  60 ไร่ 3 งาน เปิดทำการสอนเมื่อเมื่อปีการศึกษา 2528 โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสว่างศึกษาเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน โดยใช้ศาลาวัดบริบูรณ์วรารามบ้านบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2529 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียน จำนวน 64 คน และได้ย้ายสถานที่เรียนใหม่ไปที่ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบงเหนือ ปีการศึกษา 2530 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 95 คน และย้ายที่ทำการสอนใหม่ไปที่ศาลาวัดไชยมงคล บ้านดอนหัน ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครและในปีเดียวกันได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2530 โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม” ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบจากประชาชนในชุมชน สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้

·อาคารเรียนชั่วคราว แบบ 104/27 ชั้นเดียว ใช้เป็นโรงฝึกงาน งบประมาณ 375,500 บาท

·บ้านพักครู  2 ชั้น 5 ห้องนอน งบประมาณ  375,500 บาท

·ห้องน้ำห้องสวม จำนวน 6 ที่ งบประมาณ 312,000 บาท

·บ้านพักภารโรง บ้านไม้  2 ชั้น 1 ห้องนอน งบประมาณ 90,000 บาท

ปีการศึกษา 2531  สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้ 

·อาคารเรียนแบบ 108 ล งบประมาณ 1,930,000 บาท

·บ้านพักครู แบบ 203/27 งบประมาณ 20,900 บาท

·ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 งบประมาณ 70,000 บาท

ปีการศึกษา 2532 สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้ 

·บ้านพักครู แบบ 203/27  งบประมาณ  230,000  บาท

ปีการศึกษา 2533 สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ  ดังนี้ 

·ห้องน้ำห้องส้วม 6  ที่  งบประมาณ  156,000  บาท

·ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  งบประมาณ  90,000  บาท

ปีการศึกษา 2534  สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ  ดังนี้ 

·บ้านพักครู แบบ  203/27  งบประมาณ  356,000  บาท

ปีการศึกษา 2535  สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ  ดังนี้ 

·บ้านพักภารโรง บ้านไม้  2  ชั้น  งบประมาณ  121,000  บาท

ปีการศึกษา 2536  สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้ 

·อาคารเรียน แบบ  108 ล  งบประมาณ  3,869,000  บาท

·บ้านพักครู  แบบ 205/26  2  ชั้น  5  ห้องนอน  งบประมาณ 415,000 บาท

ปีการศึกษา 2537 

·เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 34 คน

ปีการศึกษา 2538 สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้

·อาคารเรียนแบบ 108 ล งบประมาณ 3,987,000  บาท  

ปีการศึกษา 2539 

·เปิดทำการสอนเต็มหลักสูตร ทั้งสองระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้ 

·หอประชุมแบบ 100/27 งบประมาณ 3,574,900  บาท

ปีการศึกษา 2541 สร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ  ดังนี้ 

·ประปาบาดาล งบประมาณ 369,000  บาท

ปีการศึกษา 2543 

·มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 48 กำหนดให้มีการประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2551 ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2557 ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 3
ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอน 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมีนายศุภชัย  พิมพาเลีย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา