ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาของสถานศึกษา
“ นตฺถิปญฺญา สมาอาภา ”
แสงสว่างใดเสมอเหมือนปัญญาไม่มี

 

     คติพจน์ของสถานศึกษา
“ ผู้หมั่นเสมอ  ย่อมมีโอกาสสำเร็จ ”