อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“ สถานศึกษาพอเพียง ”