ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม
ตำแหน่งครู