ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลว่าที่ร้อยตรีหญิงนภธร พรหมดีราช
ตำแหน่งครู