ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายไพบูลย์ เครือพันธุ์
ตำแหน่งนักการภารโรง