ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสมคิด ทับศรีแก้ว
ตำแหน่งครู