• โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายศุภชัย พิมพาเลีย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายทนงชัย คิดโสดา ครู
3 นายอดุลย์ ทับศรีแก้ว ครู
4 นายศรันยู พระโนเรศ ครู
5 นายสันติ เหล่ามีชัย ครู
6 นายศราวุธ สายตา ครู
7 นายไพบูลย์ เครือพันธุ์ นักการภารโรง
8 นางเนตรนภา ธุรารัตน์
9 นางสมคิด ศิริวัฒ ครู
10 นางสมคิด ทับศรีแก้ว ครู
11 นางบุษราภรณ์ สีดาดาน ครู
12 นางสาวศรีประภา สุนารักษ์ ครู
13 นางสาวประหยัด ฤาชากูล ครู
14 นางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม ครู
15 นางเยาวนาฏ เริ่มศรี ครู
16 นางสาวอาทิตยา พันธ์เสถียร ครู
17 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภธร พรหมดีราช ครู
18 นางสาวกนิษฐา นุ่นสวัสดิ์ ครู
19 นางสาวสุธิดา อินธิแสง ครู
20 นางสาวณัชชา มลิซ้อน พนักงานราชการ